Digitaal bezoek

Communicatie

Voor de communicatie met leerlingen en ouders, gebruiken we uitsluitend Smartschool.
 
Smartschool is een digitaal schoolplatform. Het zorgt ervoor dat iedereen vlot kan samenwerken binnen één veilige en eenvoudige omgeving. 
 
Na de inschrijving krijgen leerlingen een account, en ouders een co-account. Daarmee krijgen ze toegang tot: 

Tool

Leerling

Ouder

Schoolkalender
Schoolagenda van de leerling
Duidelijke links naar informatie die er op dat moment toe doet
Puntenboek van de leerling. Daarin staan zowel de verdiende scores als de bijhorende commentaar
Berichtenmodule. Daarmee kunnen ouders/leerlingen communiceren met de leerkrachten, en omgekeerd. Ouders en leerlingen kunnen elkaars berichten niet lezen
Overzicht aan- en afwezigheden
Livesessies. Daarmee kunnen we digitaal overleggen, met klank en beeld
Vakmappen met allerhande noodzakelijke documenten
Reserveringssysteem voor oudercontacten
Handleidingen voor Smartschool zelf

Privacybeleid


Algemeen

LKSD of Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, VZW is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die door volgende scholen verwerkt worden:
 

Heilige-Drievuldigheidscollege secundair onderwijs (126094 en 32995)
Heilige-Drievuldigheidscollege lagere school (12237)
Paridaensinstituut secundair onderwijs (126896 en 126888)
Paridaensinstituut basisschool (12195)
Sint-Pieterscollege (126169 en 32987)
Stroom (133331)

LKSD hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Onze scholen verwerken persoonsgegevens overeenkomstig met:
 

de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Uw rechten

Iedere betrokkene wiens persoonsgegevens door één van onze scholen wordt verwerkt heeft:
 

recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft , inkijken aan de hand van een kopie;
recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van- uw gegevens, dan kan u zicht hiertegen verzetten;
recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Bewaartermijn

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om u te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
 
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meldpunt privacy

Mocht u ondanks onze inspanningen toch nog een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw zoon of dochter, kan u dit steeds melden via: privacy@lksd.ksleuven.be.
 
Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/.

Informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP-beleid)

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid kan u vinden in het IVP-beleid dat wij samen met onze scholen opstelden. Dit beleid heeft als doel de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en het voorkomen van beveiligings- en privacyincidenten. Om dit beleid op een zo correct mogelijke manier uit te dragen, werd er éénzelfde beleid opgesteld voor alle scholen die behoren tot onze VZW.
 
Hieronder vindt u per school het volledige IVP-beleid:
 
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92