Digitaal bezoek

Studieaanbod 1e graad

In de eerste graad is een brede algemene vorming een must en krijgen onze leerlingen een stevige basis mee. We geven hen de kans om voluit hun eigen capaciteiten, interesses en talenten te ontdekken. Hierdoor kunnen ze na de eerste graad een goede, doordachte keuze maken voor de tweede graad.

Wij bieden op school volgende studierichtingen aan: 
1e jaar - Flex
Kiezen voor 1A Flex is kiezen voor drie differentiatie-uren (= flexuren) Frans, wiskunde, één uur Nederlands Plus en drie Horizonuren. 
 
Flexuren 
De drie flexuren Nederlands, Frans en wiskunde worden in blokken van respectievelijk 2 en 1 uur georganiseerd. Zo wordt het mogelijk dat de leerlingen zelf, samen met de leerkrachten, een planning opstellen per vak om het aanbod te verwerken. Ze moeten zich niet strikt aan één lesuur per vak houden, zolang ze maar binnen de vooropgestelde termijn hun opdrachten hebben afgewerkt. 
De leerkrachten bieden tijdens deze flexuren voor hun vak een aanbod aan dat inspeelt op de verschillen tussen de leerlingen wat betreft interesses en het soort uitdaging waar zij aan toe zijn. Eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen, horen daar ook bij, net zoals bijkomende complexere opdrachten nodig kunnen zijn om de motivatie hoog te houden.
 
Nederlands Plus
Tijdens het uur Nederlands Plus zal je kennis van de Nederlandse taal worden aangescherpt. Enerzijds besteden we extra aandacht aan de grammatica en spelling (zinsontleding, zinsconstructie, hoofdletters, leestekens, werkwoordspelling ...) en oefenen deze grondig in. Anderzijds komen de vaardigheden (lees-, luister-, kijk-, schrijf- en spreekvaardigheid) ruim aan bod en worden deze intensief ingeoefend.

Horizonuren 
Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, taal & cultuur, economie & organisatie, maatschappij & welzijn … het komt allemaal aan bod. Teams van leerkrachten over de scholen heen werken verkennende en uitdagende modules uit. We laten leerlingen ook zelf een van de modules bepalen, de durfmodule. Zo leren ze ondernemen, creatief denken en kritisch zijn.
Het vak Mens & samenleving hebben we gekoppeld aan de verkennende modules. Het leerplan van het vak Mens & samenleving heeft als focus drie inhoudelijke rubrieken: ik als persoon, ik en mijn relatie met anderen, ik en mijn relatie tot de samenleving. Deze doelstellingen passen mooi binnen het verkennende karakter van de horizonuren en leggen duidelijk vast dat het een persoonlijk parcours is waar de leerlingen zichzelf in deze verschillende contexten leren kennen.
 
1e jaar - Latijn
Kiezen voor 1A Latijn is kiezen voor vier differentiatie-uren Latijn en drie Horizonuren.
 
Latijn 
Delirant isti Romani! ‘Rare jongens, die Romeinen!’ zegt Obelix met zijn wijsvinger aan zijn slaap. Meestal gebeurt dat op het ogenblik dat zijn vuisten jeuken om de Romeinen ervan langs te geven, maar tot zijn grote spijt en onbegrip durven die zich net op dat moment niet te vertonen.
Zoals jullie wel weten, ging het er in werkelijkheid heel anders aan toe. De Romein Julius Caesar versloeg met zijn legioenen de Galliërs totaal en kon het Romeinse gezag vestigen tot in de verste uithoeken van Gallië. Ook de Oude Belgen moesten buigen voor het harde juk. Samen met de veroveraars kwam er meer verfijning naar onze streken: de fruitteelt, de heerbanen, het schrift! De Romeinen bouwden in onze streken de eerste stenen huizen en drukten hun stempel op het veroverde land.
 
De Romeinse cultuur in de veroverde gebieden was zo doordringend dat veel provincies hun oorspronkelijke talen verloren en Latijn gingen spreken. Dat zijn de landen en streken waar nu nog een dochtertaal van het Latijn wordt gesproken: Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Wallonië … Heel wat andere Europese talen stammen niet af van het Latijn, maar hebben er wel een massa woorden aan ontleend, zoals het Nederlands, Duits en vooral het Engels. De studie van de taal vormt ook de hoofdbrok van de lessen Latijn. Het hoofddoel van dit vak is het begrijpen van Latijnse teksten en het omzetten ervan in vlot Nederlands. Naast de teksten is er veel aandacht voor het inoefenen van de grammatica (bv. de naamvallen) en voor de cultuur van de Romeinen. Een deel van het studiewerk bestaat uit het verwerken van de woordenschat en de theorie, maar even belangrijk is het maken van vertaaloefeningen en oefeningen op de spraakkunst.
 
Horizonuren 
Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, taal & cultuur, economie & organisatie, maatschappij & welzijn … het komt allemaal aan bod. Teams van leerkrachten over de scholen heen werken verkennende en uitdagende modules uit. We laten leerlingen ook zelf een van de modules bepalen, de durfmodule. Zo leren ze ondernemen, creatief denken en kritisch zijn.
Het vak Mens & samenleving hebben we gekoppeld aan de verkennende modules. Het leerplan van het vak Mens & samenleving heeft als focus drie inhoudelijke rubrieken: ik als persoon, ik en mijn relatie met anderen, ik en mijn relatie tot de samenleving. Deze doelstellingen passen mooi binnen het verkennende karakter van de horizonuren en leggen duidelijk vast dat het een persoonlijk parcours is waar de leerlingen zichzelf in deze verschillende contexten leren kennen.
 
2e jaar: Klassieke talen: Latijn

Je bouwt verder op je opgedane kennis uit het eerste jaar. Het onderzoek van de Romeinse taal, teksten en cultuur staat centraal tijdens deze uren. Doorheen leesteksten en cultuurlessen word je ondergedompeld in de wereld van de Romeinen. Je leert over de Romeinse samenleving en je legt linken met onze huidige culturen. Je leest, interpreteert en reflecteert over Latijnse teksten waarbij je taalgevoel en je taalkennis worden aangescherpt.

 

> Bekijk de lessentabel

2e jaar: Klassieke talen: Grieks-Latijn

Naast de studie van het Latijn leer je in deze richting ook een andere taal uit de oudheid, het Grieks. Via de taal gaat er een hele wereld voor je open en maak je kennis met de cultuur van de Grieken. De Griekse beschaving heeft enorm veel invloed gehad op onze cultuur en manier van denken. Het lijkt wel geheimschrift, dat Grieks, maar al na een paar lessen ben je gewend aan dit alfabet en lees je al je eerste Griekse zinnetjes. Omdat je al een jaar Latijn achter de rug hebt, kan je snel vorderingen maken in deze klassieke taal. 

 

> Bekijk de lessentabel

2e jaar: Economie & organisatie
In deze major maak je kennis met economische en financiële thema’s. Je leert de wereld van het ondernemen kennen en je ontdekt situaties, waarin economie een belangrijke rol speelt. 
Als consument maak je keuzes. Je wil bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de wereld. Je leert je een kritische mening vormen over de economische impact van technologie en digitalisering en hun maatschappelijke en ethisch aspecten. 
Een product legt een hele weg af voor je het kan kopen in de winkel. Hoe komt de prijs van een product via vraag en aanbod tot stand? Hoe zit het met de Belgische invoer en uitvoer van producten? Met welke landen drijven wij vooral handel? Dit zijn enkele vragen waar we een antwoord op zoeken.
Je maakt kennis met bedrijven en hun verschillende sectoren. Ze moeten hun producten niet alleen aan de man brengen, maar ook inspelen op technologische ontwikkelingen en nieuwe eisen in ecologie en duurzaamheid. De overheid speelt ook een rol in de economie.
Je leert ook gebruik maken van ICT: je zoekt informatie online op, je maakt berekeningen en je geeft de data grafisch weer. Je ontwerpt en test programma’s voor eenvoudige economische toepassingen. 
Je gaat niet enkel in theorie leren over economie en verantwoord ondernemen. We willen ook jouw ondernemingszin ontwikkelen. Je wordt zelf ondernemer in een project. Dat kan verschillende vormen aannemen. 
 

> Bekijk de lessentabel 

2e jaar: STEM-wetenschappen
STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’. 
Leren onderzoeken vanuit je nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke en technische thema’s  doe je hier. Daar hoort vanzelfsprekend ook bij dat je oplossingen voor problemen moet ontwikkelen, met veel gebruik van ICT. 
In STEM-wetenschappen vertrekken we vanuit een behoefte/vraag/probleem. Je leert eerst een goede analyse maken van het probleem en je ideeën verwoorden. Pas dan kan je een model of prototype gaan ontwerpen. 
Je verkent vier domeinen waarin STEM in de samenleving een belangrijke rol speelt:
 • Communicatie- en informatietechnologie: bv. informatiesystemen, telecommunicatie …
 • Mechatronica: bv. mechanica, besturingssystemen …
 • Levenswetenschappen: bv. biotechnologie, voeding …
 • Constructies: bv. architectuur, vormgeving …

 

> Bekijk de lessentabel 

2e jaar: Maatschappij & Welzijn
Dit is jouw keuze als je vooral geïnteresseerd bent in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop menselijke relaties werken. Je stelt je de vraag “Waarom doen mensen wat ze doen?”. Je observeert en analyseert dus het gedrag van mensen in verschillende situaties. Je hebt oog voor wat er in de wereld of in andere culturen gebeurt. 
Daarnaast focussen we dan weer op het belang van een gezonde en persoonlijke levensstijl. Welke adviezen geven wetenschappers over voeding, beweging en welbevinden? Hoe bouw je een persoonlijke lifestyle uit?
Je leert dus hoe verschillende wetenschappelijke disciplines zoals sociologie, biologie en psychologie naar de mens en de samenleving kijken. 
Je gaat niet enkel in theorie leren over de maatschappij. We willen ook jouw sociaal engagement ontwikkelen. Samen met je klas werk je een klein sociaal project uit. Zo word je zelf ook sociaal vaardiger en leer je met anderen communiceren.

 

> Bekijk de lessentabel 

Studieaanbod 2e graad

In de tweede graad wordt enerzijds consequent gestreefd naar een grote gemeenschappelijkheid, waarbij voor de leerlingen na de tweede graad nog vele keuzes openblijven, anderzijds naar een uitgebalanceerde lessentabel die de gehele persoonlijkheidsvorming van de leerling ten goede komt. De verscheidenheid in de tweede graad is hoofdzakelijk gelegen in de specifieke vakken van de studierichtingen.

Wij bieden op onze school volgende studierichtingen aan:  
Grieks-Latijn en Latijn
Grieks-Latijn en Latijn zijn studierichtingen voor leerlingen met belangstelling en aanleg voor zowel talen als wiskunde. 
De studie van Latijn en Grieks vereist dat je zeer taalvaardig bent en een goed verwerkingstempo hebt. Daarnaast moet je blijk geven van een brede interesse voor taal en cultuur in het algemeen. 
  
De studierichting Grieks-Latijn in de tweede graad laat alle mogelijkheden open voor de derde graad, dus ook voor een wetenschappelijk-wiskundige richting. Voor wie gemotiveerd is en aanleg heeft voor wiskunde, kan een studierichting met 6 uren wiskunde in de derde graad geen probleem zijn. 
 
 
Moderne talen

Moderne talen geeft je de kans om je studie van de moderne talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits) verder uit te breiden. De aandacht gaat vooral naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). Van de leerlingen die deze studierichting willen volgen, wordt verwacht dat ze geboeid zijn door het exact-wetenschappelijke en dat ze het belang van moderne talen onderkennen.

> Bekijk de lessentabel

Natuurwetenschappen
Natuurwetenschappen is een studierichting voor leerlingen die kiezen voor een stevig pakket wiskunde en wetenschappen en deze combinatie evenwichtig willen uitbouwen. 
In de studierichting natuurwetenschappen wordt het aantal lesuren voor de vakken biologie, chemie en fysica verdubbeld. Tijdens het tweede lesuur wordt de leerstof uitgediept en aangevuld met leerlingenproeven. We bieden ook een Geo-Lab waarin we de interactie mens en planeet onderzoeken.
Als je graag vraagstukken oplost en vrij snel inzicht verwerft in wiskundige problemen, dan is de keuze niet moeilijk: natuurwetenschappen is jouw richting. Vergeet ook niet dat je naast de positieve wetenschappen nog een ruim talenaanbod krijgt. Dit pakket zal je helpen je duidelijk te leren uitdrukken in het Nederlands, het Frans en het Engels. 
 
Economische wetenschappen
Economische wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die interesse hebben voor het economisch leven gecombineerd met een goede aanleg voor talen en voor wiskunde. 
Het vak economie is algemeen vormend maar tegelijkertijd ook praktisch. Vanuit de actualiteit maak je kennis met de bouwstenen van het economisch gebeuren en je zal ervaren dat onze samenleving in sterke mate beheerst wordt door het economisch leven. 
 
Humane wetenschappen
Humane wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die een brede culturele vorming wensen te koppelen aan talenkennis.
In deze studierichting ontwikkelen leerlingen tijdens de lessen talen, cultuur- en gedragswetenschappen een bijzondere zin voor betekenissen en verbanden; taal- en communicatievaardigheden zijn hierbij stevige pijlers. 
Zoek je een richting waarin de studie van de mens en de vertrouwdheid met ons cultureel erfgoed op het voorplan staan en waarin talenkennis ervaren wordt als een persoonlijke verrijking, dan is de studierichting Humane Wetenschappen zeker iets voor jou. 
 

Studieaanbod 3e graad

In de 3e graad groeit de leerling naar een meer definitieve studiekeuze. Het specifieke gedeelte wordt dus verder uitgediept per studierichting. Aangezien de studierichtingen uit het HDC domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen zijn, zal de leerling in de 3e graad verder voorbereid worden op hoger onderwijs.

Wij bieden op school volgende studierichtingen aan: 
Economie – Moderne talen
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Economie en Moderne talen.
 
Economie wordt abstract benaderd.
De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.
Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
 
Bij de talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:
 • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…);
 • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
 • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

 

> Bekijk de lessentabel

Economie - Wiskunde
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Economie en Wiskunde.
 
Economie wordt abstract benaderd.
De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.
Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
 
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 
Grieks - Latijn
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Grieks en Latijn.
 
De component Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
 
In Latijn bestudeer je poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
 
Grieks - Wiskunde
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Grieks en Wiskunde.
 
De component Grieks brengt je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur. Je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je komt eveneens tot de ontdekking dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn geweest van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
 
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 
Humane wetenschappen
Binnen cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
 
Binnen gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.
 
Latijn - Moderne talen
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Latijn en Moderne talen.
 
De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
 
Bij talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
- competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
- interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).
 
Latijn - wetenschappen

Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Latijn en Wiskunde.

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
 
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
 
Latijn - Wiskunde
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Latijn en Wiskunde.
 
De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.
Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak.
De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
 
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 
Moderne talen

Bij de talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Accenten liggen op het ontwikkelen van:

 • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…);
 • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
 • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).
Moderne talen - Wetenschappen
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Moderne talen en Wetenschappen.
 
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
 
Bij talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
- competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
- interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).
 
Wetenschappen - Wiskunde
Deze studierichting steunt op twee hoofdcomponenten: Wetenschappen en Wiskunde.
 
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
 
In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 

Doorstroomprofiel hoger onderwijs per studierichting 3e graad

Domeinoverschrijdende doorstroom (= aso) gericht op verder studeren in een brede waaier aan academische en professionele bachelors. Hieronder vind je een overzicht, per studierichting uit het secundair onderwijs, van de studierichtingen in het hoger onderwijs waar op voorbereid wordt.
Economie – Moderne talen
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)
Economie - Wiskunde
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/ Architectuur, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)
 • Sociale wetenschappen: Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Politieke en Sociale wetenschappen (m.u.v Communicatiewetenschappen), Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde / Onderwijs Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)
Humane wetenschappen
 • Geesteswetenschappen: Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Natuurwetenschappen / Gezondheidszorg
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk
 • Gecombineerde studiegebieden: (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)
Latijn-Moderne talen
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, OostEuropese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)
Latijn-Wetenschappen
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
   
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg
   
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs
Latijn-Wiskunde
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, OostEuropese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) /Gezondheidszorg Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs

Moderne talen
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, OostEuropese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
   
 • Sociale wetenschappen: Gecombineerde studiegebieden (Global Communication, International Affairs, Sociaal-economische Wetenschappen), Politieke en Sociale Wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen/ Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)
Moderne talen-Wetenschappen
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg
 • Sociale wetenschappen: Gecombineerde studiegebieden (Global communication)/ Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)
Wetenschappen-Wiskunde
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg, Nautische wetenschappen Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
 • Sociale wetenschappen / Onderwijs
Grieks-Latijn
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, OostEuropese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs
Grieks-Wiskunde
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, OostEuropese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde) / Gezondheidszorg Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92