Digitaal bezoek

Pedagogische raad

De pedagogische raad is een formeel participatieorgaan waarin verkozen vertegenwoordigers van het personeel zetelen. Hij geeft advies aan de directie over pedagogische thema’s, en heeft zo invloed op het schoolbeleid. 

Waarover geeft de pedagogische raad bijvoorbeeld advies?

Schoolreglement, leerlingbegeleiding, toetsenplanning, gebruik van smartschool, stagebeleid, functie van de klastitularis, werken aan motivatie van leerlingen, taalbeleid, nascholingen…

Wie zit er in de pedagogische raad?

De pedagogische raad is vertegenwoordigd door:

 • Hermien Baert
 • Sammy Ben Yakoub
 • Caroline Dewallens
 • Marleen Maertens
 • Jan Mafranckx
 • Lies Stessel
 • Ankatrien Vangerven
 • Joris Vangroenderbeek
 • Inge Verbeek
 • Sara Verstraelen
 • Sofie Willekens
De directeur zorgt bij de start van de vergadering voor de noodzakelijke input.

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

Belangen van de ouders behartigen
Een brug slaan tussen de ouders en de school
Zichtbaar, aanspreekbaar en herkenbaar zijn voor ouders, leerlingen, leerkrachten en directie
Een gesprekspartner zijn van de school en betrokken worden bij het beleid van de school en de begeleiding van onze kinderen
Een spreekbuis zijn van en voor de ouders
Thema’s en bezorgdheden op tafel leggen die we met de directie wensen te bespreken

Concrete invulling :

 • Feedback naar de directie over beleidsaspecten : coronamaatregelen – evolutie Modernisering Secundair Onderwijs – zorg op school …
 • Bezorgdheden bespreekbaar maken bv. lage medianen en examenresultaten
 • Informatie ontvangen over beslissingen of initiatieven van de school, bepaalde thema’s bv. de introductie van een nieuwe studierichting, de cijfers over instroom, CLIL, STIPP,  globale schoolresultaten
 • Activiteiten organiseren waar men elkaar kan ontmoeten en/of fondsen kan werven bv. open klasavond eerste jaar, herfstfeest,  open dag, denkcafé. Maar ook meewerken en steun geven aan activiteiten die de school organiseert  zoals Bouwmaal, oudercontactavonden, …
 • Denkcafé organiseren voor ouders rond pedagogische thema’s

Wie zijn we?

Voorzitter: Dirk Loeckx

Werkgroepen:
 • Feest: Griet Robberechts
 • Participatie: Luc Bongaerts
 • Kern: Dirk Loeckx
 • Vertegenwoordiging in schoolraad : Leen Alaerts, Luc Bongaerts en Dirk Loeckx

Leerlingenraad

 

We denken.

Door met veel leerlingen te spreken, over de jaren en richtingen heen, weten we wat er leeft onder leerlingen. Vervolgens gaan we aan de slag met de meningen die we verzameld hebben en proberen we dit zo naar de realiteit om te zetten.
 

We spreken.

De leerlingenraad heeft een belangrijke taak: de mening die we van de duizend leerlingen op onze school verzameld hebben, overbrengen naar de juiste persoon. Dit kunnen we op verschillende plaatsen doen: de schoolraad, werkgroepen van de school, in overleg met jongereninitiatieven in Leuven of Vlaanderenbreed of rechtstreeks aan de directie of een andere raad.
 

We doen.

Ook kunnen we leerlingen hun schoolcarrière aangenamer maken door leerlingen te helpen om zélf zaken te organiseren. Bijna ieder jaar staat de leerlingenraad in voor volgende zaken: het jaarboek, evenementen, sfeer, Milieu Op School (MOS), de schoolkrant … Soms komt er ook een vraag vanuit de directie. Daarmee gaan we aan de slag met leerlingen die zich willen engageren voor dit idee.
 

Namen

De leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door: Emma Avontroodt en Maité Lefever.

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

In de schoolraad werken leerlingen, leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap constructief samen om het schoolproject verder te verwezenlijken. Zo brengen we participatie in de praktijk.

Waar hebben we in onze schoolraad al rond gewerkt? 

Recentelijk heeft de schoolraad o.a. gewerkt rond het profiel van een directeur, het studieaanbod n.a.v. de modernisering van het secundair onderwijs, de interne kwaliteitszorg.

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagelijkse leven in de school.

Concreet betekent dit dat het schoolbestuur elk ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voorlegt als het betrekking heeft op een materie die opgelijst is in het Participatiedecreet, zoals de bepaling van het profiel van de directeur, het studieaanbod, het schoolreglement, samenwerking met andere schoolbesturen, het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, gelijke-onderwijskansenbeleid, enz.

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:
 • Ouders : Leen Alaerts, Dirk Loeckx en Luc Bongaerts (Secretaris Schoolraad)
 • Personeel: Sara Verstraelen, Joris Vangroenderbeek en Caroline Dewallens
 • Leerlingen: Evi Van Herreweghe, Ann-Sofie Geybels en Katalin Bongaerts
 • Lokale gemeenschap: Nadine Bongaerts, Naleye Farah en Leen Coppens (Voorzitter Schoolraad)
De directeur en het schoolbestuur zijn aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92